Certifikáty

Označenie CE

Všetky tapety a fototapety, ktoré ponúkame, sú držiteľmi európskeho označenia CE, ktoré vyjadruje zhodu výrobku s legislatívou a príslušnými technickými požiadavkami platnými v celej Európskej Únii.

Označenie CE, ktorým je výrobok opatrený, predstavuje vyhlásenie výrobcu, že:

  • výrobok vyhovuje všetkým príslušným predpisom Európskeho spoločenstva,
  • výrobok bol pred uvedením na trh vyhodnotený a spĺňa legislatívne požiadavky,
  • bol vykonaný náležitý postup posudzovania zhody.

 

Prehlásenie o vlastnostiach tapiet - 9 skupín

Rozlišujeme 9 skupín PoV (resp. DoP) – DoP 1, DoP 2, DoP 3, DoP 4, DoP 5, DoP 6, DoP 7, DoP 8, DoP 9. Každá z nich sa vyznačuje odlišnými vlastnosťami čo se týka ustanovení RAL, emisii VOC a triedy reakcie na oheň.

Označenie RAL

Ral

Certifikované produkty možno rozoznať
podľa vyššie vyobrazeného loga.

Označenie RAL predstavuje záruku kvality tapiet

Aby sa vyhovelo vysokým nárokom spotrebiteľov na kvalitu a nezávadnosť, spojili sa výrobcovia tapiet do spoločenstva pre kvalitu. U tapiet so značkou kvality RAL sa výrobcovia úplne vzdali zdraviu škodlivých surovín, látok obsahujúcich ťažké kovy, toxických tlačiarenských farieb, ľahko prchavých zmäkčovadiel, freónov, olova a kadmia ako stabilizátorov, chlórovaných a aromatických rozpúšťadiel.

 Vydavateľ osvedčenia RAL

Toto označenie vydáva Nemecký inštitút pre záruku kvality a poskytuje ho výlučne tým produktom, ktoré vyhovujú vysokým štandardom kvality a sú zároveň jej zárukou.

Symbol RAL uvedený na tapete poskytuje užívateľom jednak istotu a záruku kvality, ale rovnako aj splnenie všetkých technických parametrov (vrátane povoleného obsahu ťažkých kovov), zdravotných a ekologických požiadaviek súvisiacich s nezávadnosťou tapiet.

Zdroj: RAITH, W. 1x1 Tapety. 2. vyd. Ditzingen (Stuttgart): Vydavateľstvo TERVEHN GmbH, 2009. 92 stran. ISBN 978-3-935470-13-1.

Označenie REACH

Smernica REACH je skratkou pre chemickú politiku Európskej únie. REACH zabezpečuje vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a zároveň sa snaží o podporu rozvoja alternatívnych metód hodnotenia rizík jednotlivých látok. Ide o skratku pre registráciu, evaluáciu, autorizáciuobmedzovaní chemických látok.

Smernica REACH ukladá povinnosť výrobcovy informovať zákazníkov:

  • o výskyte nebezpečných látok zaradených na kandidátnu listinu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy,
  • o výskyte všetkých látok, ktoré sú zaradené na tejto listine.